ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ป.ป.ท.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

     โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

     อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

     สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

     กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการและงบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

มติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter