เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายพีรพล พิชยวัฒน์

 

คณะกรรมการ

 

นายชาติชาย สุทธิกลม

นายพิทยา บุญชู

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

พลเอก จิระ โกมุทพงศ์

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

นายนิวัติไชย เกษมมงคล

           

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter