เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายอำนาจ พวงชมภู

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทำหน้าที่
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

 

 

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล นายวิเชียร จันทรโณทัย - นายนิวัติไชย เกษมมงคล

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter