เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

วิสัยทัศน์
         “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
 
พันธกิจ
         1. ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
         2. กำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง     
         3. บูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ
   
         4. บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
    
         5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
  
 
ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission)
         ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มืออาชีพ
 
แผนปฏิบัติราชการ
         แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้ และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก
         แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรการกำกับการลงโทษวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
         แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
         แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
         แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter