ข้อตกลงความร่วมมือ
หัวข้อ เมื่อวันที่ View
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 05 มกราคม 2558 4757 1525
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 23 เมษายน 2557 3825 1026
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 09 เมษายน 2556 3996 636
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 09 เมษายน 2556 3864 635
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 09 เมษายน 2556 3743 634
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย 09 เมษายน 2556 3842 633
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 09 เมษายน 2556 3570 632
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 09 เมษายน 2556 3326 631
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 09 เมษายน 2556 3380 630
บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 สิงหาคม 2555 4145 424
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ต้นแบบ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 08 สิงหาคม 2555 3823 417
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 09 กุมภาพันธ์ 2555 3444 416
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร "โตไปไม่โกง" 08 กุมภาพันธ์ 2555 4208 415
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระหว่างสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 07 กุมภาพันธ์ 2555 3392 414

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter