สำนักงาน ป.ป.ท. ได้หารือข้อราชการกับสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ IACA เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ในอนาคต ณ ห้องประชุม IACA เมืองลักเซนเบิร์ก (Laxenburg) สาธารณรัฐออสเตรีย
17 พฤษภาคม 2567 137

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

20 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานแสวงหาและไต่สวนข้อเท็จจริงการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ

20 มิถุนายน 2567


วุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

19 มิถุนายน 2567


เลขาธิการ ป.ป.ท. นำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมณเฑียร เจริญผล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

17 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวกรองและยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

17 มิถุนายน 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter