ปปท.เขต 8 ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา
12 กรกฎาคม 2561 1638

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัดพังงา กกล.รส.จังหวัดพังงา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ACT) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงกรไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 จุด ในพื้นที่อำเภอกะปง และอำเภอตะกั่วทุ่ง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

20 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานแสวงหาและไต่สวนข้อเท็จจริงการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ

20 มิถุนายน 2567


วุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

19 มิถุนายน 2567


เลขาธิการ ป.ป.ท. นำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมณเฑียร เจริญผล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

17 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวกรองและยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม” เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

17 มิถุนายน 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter