เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 )
04 มีนาคม 2562 2279

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปกติ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
2. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
3. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31  มีนาคม 2562  (ครั้งที่ 1) (แบบฟอร์มที่ 4)
4. บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ) (แบบฟอร์มที่ 5)
5. มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
6. คำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ยึดผลงานและสมรรถนะ
7. ตัวอย่างการคำนวณวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสำมัญ
9. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

03 พฤษภาคม 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 เมษายน 2567


แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เมษายน 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหารของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

04 เมษายน 2567


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การรับสมัครคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มีนาคม 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter