เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 )
04 มีนาคม 2562 2113

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปกติ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
2. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
3. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31  มีนาคม 2562  (ครั้งที่ 1) (แบบฟอร์มที่ 4)
4. บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ) (แบบฟอร์มที่ 5)
5. มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
6. คำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ยึดผลงานและสมรรถนะ
7. ตัวอย่างการคำนวณวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสำมัญ
9. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการ

17 พฤศจิกายน 2566


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2566

13 พฤศจิกายน 2566


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สลธ.

03 พฤศจิกายน 2566


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

02 พฤศจิกายน 2566


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

22 กันยายน 2566


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter