กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ
20 มีนาคม 2558 62192

     พระราชบัญญัติและการแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.

     พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ     ระเบียบและประกาศของสำนักงาน ป.ป.ท.

     ระเบียบและประกาศด้านการปราบปรามการทุจริต

     ระเบียบและประกาศด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     ระเบียบและประกาศด้านการบริหารทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ท.

     แบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ท.     กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

     พระราชบัญญัติ

     ระเบียบ ประกาศ

     คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ     บันทึก การวิเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

     บันทึก การวิเคราะห์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter