สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารประชาสัมพันธ์

2015-03-18 31493

 

 

 1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 2. คู่มือการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 3. คู่มือสำหรับประชาชน
   
 4. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 5. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   
 6. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
 7. แนวทางการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 8. OECD Integrity Review of Thailand 2021 รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2
   
 9. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 10. หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ฉบับการ์ตูน
   
 11. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 12. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น
   
 13. คู่มือบทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. (ไทย/อังกฤษ)
   
 14. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 15. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานทางกฏหมาย
   
 16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
   
 17. บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.2563
   
 18. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน พ.ศ.2563
   
 19. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   
 20. เอกสารคดีตัวอย่างทุจริตภาครัฐ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 21. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562
   
 22. คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท.
   
 23. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 24. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562
   
 25. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น
   
 26. ทำความรู้จัก พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
 27. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 28. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 29. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 30. รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนปี พ.ศ. 2561
   
 31. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 32. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 33. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 34. ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
 35. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 36. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559 - 2562
   
 37. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)
   
 38. รายงานการตรวจบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
   
 39. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9
   
 40. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   
 41. รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินเพิ่ม รอบที่ 1
   
 42. รายงานผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 43. การลงนามกฎบัตรการตรวจภายใน

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter