สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 61343

 

     1.แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท

1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
2 แบบใบลาพักผ่อน
3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
5 แบบใบลาอุปสมบท
6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.
14. หนังสือรับรองสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
15. ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง​​
16. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท. 

17. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ​​

     2.หลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการฯ / แบบฟอร์มคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.

         ​- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

         - แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

​        (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องการใบรับเอกสารรับโอนให้จ่าหน้าซองจดหมายถึงตนเอง พร้อมติดสแตมป์แนบมาพร้อมกับแบบคำร้องขอโอนด้วย)

     3.เอกสารการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.
      1. นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     2. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     3. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
     4. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     5. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. รอบ 6 เดือน
     6. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.
     7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

     4.เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 7. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 8. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 9. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2565 (ครั้งที่ 2/2565)
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 10. บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )
  ดาวน์โหลดเอกสาร

     5.เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. คำอธิบายสมรรถนะ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.เอกสารการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 1. แนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (word)
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตัวอย่าง)
  ดาวน์โหลดเอกสาร

     7.องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. คู่มือการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สำหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. (ดาวน์โหลดเอกสาร)

      8. การประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

             1. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               3. แบบฟอร์มประเมินบุคคล (word) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               4. แบบฟอร์มประเมินผลงาน (word) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
               5. คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานฯ

                หมายเหตุ : ข้อเสนอแนวคิดที่มีผู้จัดทำแล้ว ห้ามทำซ้ำ สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องได้ที่นี่ -->  "รวบรวมข้อเสนอแนวคิดทุกตำแหน่ง"

        9. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 
            1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง การกำหนดจำนวนคนขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
            2. 
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.
             3. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

             4. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สำนักงาน ป.ป.ท.

                4.1 ใบสมัครฯ อำนวยการ ระดับต้น

                4.2 ใบสมัครฯ อำนวยการ ระดับสูง

              5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงาน ป.ป.ท. และวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณากลั่นกรอง

               6. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
              7. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
     

        10. การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
               แบบประเมินผลงาน

         11. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

              1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

                  2. ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

                     2.1 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter