สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารเกี่ยวกับการเงิน การคลัง

2020-02-25 13191

 

รายงาน

  1. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  2. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว
  3. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  4. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว
  5. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  6. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  7. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ สตง.รับรองแล้ว
  8. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว

งบประมาณ/บัญชี

อื่นๆ


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter