สื่อเอกสารเผยแพร่


หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2020-05-22 3040

 

 

1) หลักเกณฑ์การสรรหา เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
 2. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.
 3. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.
 4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 5. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคล สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
 6. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
2) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.
 2. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.
3) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ท.
 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
 3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อส่งเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานภายนอก

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter