สื่อเอกสารเผยแพร่


หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2020-05-22 8887

 

 

1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 1. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 3. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคล สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
 4. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
 5. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 6. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามกรทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 1. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินบุคคล สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 3. แนวทางและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 1. ประกาศคณะกรรมการกสั่นกรองและตัดเลือกยุคลากรเพื่อส่งเข้ารับการศึกษาอบรมกับส่วนราชการภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อส่งเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงานภายนอก
4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง หลักกณฑ์วิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนคำตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป
 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
 3. ประกาศคณะกรรมการตัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่นประจำปี 2565

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter