สื่อเอกสารเผยแพร่


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2012-01-26 6124

 

 

 1. รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ 158 /2565 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   
 3. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
   
 4. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1

 5. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2

 6. ศปท. บอกเล่า เก้าสิบ เรื่อง No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท.

 7. ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. และแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.

 8. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 9. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 10. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 11. การดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 12. ประมวลจริยธรรม

 13. ข้อกำหนดจริยธรรม

 14. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 15. คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ป.ท.

 16. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 17. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter