พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ โปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท.